De leukste en mooiste korte gedichtjes

Sommige vrienden zijn geen vrienden

Aan sommige vrienden heb je veel
Aan sommige vrienden heb je niks

Sommige vrienden kan je mee lachen
Sommige vrienden gaan je uitlachen

Sommige vrienden kan je bij uithuilen
Sommige vrienden schamen zich

Sommige vrienden geven je hulp en advies
Sommige vrienden geven je helemaal niets

Sommige vrienden hebben geen tijd
Sommige vrienden hebben altijd tijd

Sommige vrienden zijn er altijd voor je
Sommige vrienden hebben het altijd te druk

Sommige vrienden
Zijn geen vrienden

Ingezonden door:

Marloes

Geplaatst op:

11-08-2011

Waardering:

21 stemmen

Stemmen

Labels:

geven huilen lachen

Gerelateerde gedichten